Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Opłaty i cennik (taksa) notarialna
czyli ile kosztuje notariusz w Krakowie?

Cennik i stawki opłat notariusza opisane poniżej stanowią maksymalne stawki taksy notarialnej określone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości przy czym opłaty, o których mowa w rozporządzeniu nie zawierają podatku VAT od wynagrodzenia (23%). Notariusz jako osoba zaufania publicznego dokonuje czynności notarialnych zgodnie z obowiązującymi przepisami zapisanymi w Ustawie Prawo o notariacie z dnia 14 lutego 1991 roku Dz. U 1991 Nr 22 poz. 91 .  W związku z dokonywaniem czynności notarialnych notariusz  pobiera wymagane prawem opłaty i podatki  a następnie w imieniu stron odprowadza je na rachunki bankowe sądów i urzędów skarbowych.  Aby obliczyć przybliżoną wielkość opłaty notarialnuchej przed podpisaniem aktu notarialnego sugerujemy  skorzystanie z kalkulatorów notarialnych i kontakt telefoniczny lub emailowy z kancelarią notarialną w Krakowie. Zastrzegamy jednak, iż do momentu zapoznania się przez notariusza ze wszystkimi dokumentami dotyczącymi transakcji, wysokości tych opłat nie należy traktować jako ostatecznej.  W zależności od rodzaju czynności dokonywanej w Kancelarii Notarialnej, na całkowitą wysokość opłat za akt notarialny, składają się;
1. Podatki (PCC, podatek od spadków i darowizn, VAT)
2. Opłaty sądowe
3. Taksa notarialna czyli opłaty notarialne nie większe niż w Rozporządzeniu
4. Koszty wypisów

Podstawowe opłaty pobierane przy podpisaniu aktu notarialnego w Krakowie (stan na rok 2019):

Maksymalna stawka wynosi od wartości aktu notarialnego:
1) do 3.000 zł - 100 zł;
2) powyżej 3.000 zł do 10.000 zł - 100 zł + 3% od nadwyżki powyżej 3.000 zł;
3) powyżej 10.000 zł do 30.000 zł - 310 zł + 2% od nadwyżki powyżej 10.000 zł;
4) powyżej 30.000 zł do 60.000 zł - 710 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30.000 zł;
5) powyżej 60.000 zł do 1.000.000 zł - 1.010 zł + 0,4% od nadwyżki powyżej 60.000 zł;
6) powyżej 1.000.000 zł do 2.000.000 zł - 4.770 zł + 0,2% od nadwyżki powyżej 1.000.000 zł;
7) powyżej 2.000.000 zł - 6.770 zł + 0,25% od nadwyżki powyżej 2.000.000 zł, nie więcej jednak niż 10.000 zł, a w przypadku czynności dokonywanych pomiędzy osobami zaliczonymi do I grupy podatkowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 28 lipca 1983 r. o podatku od spadków i darowizn nie więcej niż 7.500 zł.

Podstawą określenia maksymalnej stawki jest:
 1. przy umowie zamiany - najwyższa wartość zamienianego przedmiotu umowy;
 2. przy działach - ogólna wartość majątku podlegającego działowi;
 3. przy oddawaniu gruntu w użytkowanie wieczyste - wartość pierwszej opłaty, a przy jej braku - skapitalizowana wartość opłaty rocznej, stosownie do przepisów ustawy o podatku od spadków i darowizn;
 4. przy umowie o rentę, na podstawie której następuje zbycie nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego albo spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - wartość tych rzeczy lub praw;
 5. przy licytacjach i przetargach - cena rzeczy uzyskana w wyniku licytacji lub przetargu;
 6. przy losowaniach nagród - wartość wylosowanych nagród;
 7. przy umowie dzierżawy (poddzierżawy) oraz najmu (podnajmu) - wartość świadczeń powtarzających się za czas, na jaki umowa została zawarta, a przy umowie zawartej na czas nieokreślony - wartość świadczeń za okres 10 lat;
 8. przy ustąpieniu pierwszeństwa hipotecznego - wartość przedmiotu czynności określona według pozycji posuwającej się naprzód, a jeżeli suma pozycji ustępującej jest niższa - według tej niższej sumy.
Czy można negocjować opłaty u notariusza? Zdecydowanie tak, piszemy o tym na naszym blogu
Jakie dokumenty zabieramy do notariusza?

Istnieją również przypadki, kiedy notariuszowi przysługuje tylko połowa obliczonej w powyższy sposób opłaty (np. przy umowie sprzedaży lokalu mieszkalnego lub umowie zbycia spółdzielczego własnościowego prawa do  lokalu) lub 1/4 tej opłaty (np. potwierdzenie oświadczenia woli zawartego w innym akcie notarialnym). Więcej informacji na  temat oraz o podatkach i opłatach sądowych.

Cennik: Notariusz w Krakowie Maksymalne stawki za sporządzenie protokołów wynoszą:
Protokołu zgromadzenia wspólników spółki z ograniczoną odpowiedzialnością lub walnego zgromadzenia spółdzielni – 750 zł;
Protokołu walnego zgromadzenia akcjonariuszy – 1 100 zł;
Protokołu zgromadzenia wspólników innej spółki niż wymienione w pkt 1 i 2 albo protokołu posiedzenia zarządu, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spółki prawa handlowego – 500 zł.
Protokołu zebrania wspólnoty mieszkaniowej300 zł;
Protokołu zawierającego oświadczenie towarzystwa funduszy inwestycyjnych o zmianie statutu funduszu inwestycyjnego – 1 000 zł.
Protokołu dokumentującego podwyższenie kapitału zakładowego spółki jako maksymalną stawkę przyjmuje się stawkę przewidzianą w § 3, przy czym podstawą określenia maksymalnej stawki jest różnica pomiędzy wysokością podwyższonego kapitału zakładowego a wysokością dotychczasowego kapitału zakładowego.
Protokołu niedojścia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród – 100 zł;
Protokołu przyjęcia dokumentu na przechowanie jako depozyt – 50 zł, a za przechowanie dokumentu, od każdego dokumentu, za każdy rozpoczęty miesiąc – 20 zł;
Za sporządzenie innego protokołu – 200 zł.

Opłaty za WYPISY, ODPISY I WYCIĄGI
Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

Opłaty za POŚWIADCZENIA
Maksymalna stawka wynosi:
1)  za poświadczenie własnoręczności podpisu albo odcisku palca osoby niepiśmiennej lub niemogącej pisać:
a) na dokumentach, jeżeli przedmiot jest oznaczony sumą pieniężną – 1/10 maksymalnej stawki, jaka należałaby się, gdyby dokument sporządzono w formie aktu notarialnego, nie więcej jednak niż 300 zł,
b) na pełnomocnictwach i innych dokumentach – 20 zł;
2)  za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem, za każdą stronę – 6 zł;
3)  za poświadczenie czasu okazania dokumentu, za każdą stronę – 6 zł;
4)  za poświadczenie pozostawania przy życiu:
a) w celu otrzymania emerytury, renty lub innych świadczeń z ubezpieczenia społecznego – 5 zł,
b) w innym celu – 30 zł;
5)  za poświadczenie pozostawania osoby w określonym miejscu – 30 zł.

Opłaty za PROTESTY:
Za sporządzenie protestu maksymalna stawka wynosi przy wartości kwoty ulegającej zaprotestowaniu:
do 1 000 zł włącznie – 5 zł;
powyżej 1 000 zł – 5 zł + 0,5 % od nadwyżki ponad 1 000 zł, nie więcej jednak niż 2 500 zł.
Jeżeli osoba, przeciwko której protest ma być skierowany, uczyni zadość wezwaniu przed sporządzeniem protestu, maksymalna stawka wynosi połowę stawki określonej powyżej.

Opłaty za INNE CZYNNOŚCI:
Za dokonanie czynności notarialnej niewymienionej w przepisach poprzedzających maksymalna stawka wynosi 200zł.

Taksa za czynności notarialne poza kancelarią notarialną:
Maksymalna kwota, o którą może być zwiększone wynagrodzenie za dokonanie czynności notarialnej poza kancelarią notarialną, wynosi: za każdą godzinę niezbędną do dokonania tej czynności od opuszczenia kancelarii do powrotu.
Za porę dzienną liczy się czas między godziną 8-00 a 20-00.

Więcej o opłatach w prasie prawniczej:

W pewnych przypadkach notariusz może obniżyć lub zrezygnować z opłaty notarialnej
Ważną umowę zawiera się tylko u notariusza
Ile trzeba zapłacić za umowę najmu u notariusza?
Koszty umowy deweloperskiej: cena aktu notarialnego

Jak obliczyć koszt usług notarialnych? czyli o kalkulatorach notariuszy

Opłaty związane z dziedziczeniem:
 1. Akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, uzupełniającego aktu poświadczenia dziedziczenia w zakresie spadkobierców dziedziczących gospodarstwo rolne:  50 zł.
 2. Akt poświadczenia dziedziczenia testamentowego z zapisem windykacyjnym:  100 zł.
 3. Protokół dziedziczenia: 100 zł.
 4. Za czynności dotyczące europejskiego poświadczenia spadkowego  400 zł.
 5. Za sporządzenie projektu protokołu dziedziczenia 100 zł.
 6. Za sporządzenie protokołu obejmującego oświadczenie o wyrażeniu zgody na spisanie protokołu dziedziczenia zgodnie z jego projektem 50 zł.
 7. Za sporządzenie protokołu otwarcia i ogłoszenia testamentu  50 zł.
 8. Za sporządzenie zaświadczenia o powołaniu wykonawcy testamentu  30 zł.
 
Tagi: akt notarialnyspadek,  notariusz w Krakowieumowa darowiznysprzedaż nieruchomości, negocjowanie stawekdokumenty u notariuszaumowa dożywocia


 
Partnerzy i klienci