Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Testament  - Darowizna - Intercyza - Akt Notarialny 
Jakie Dokumenty są  potrzebne w Krakowie?


W celu dokonania jakiejkolwiek czynności u notariusza w Krakowie notarialnej konieczne jest dostarczenie do Kancelarii Notarialnej kompletu dokumentów. Dokumenty, które wymieniamy poniżej są niezbędne do sporządzenia konkretnej czynności notarialnej. Opłaty i podatki notariusza w Krakowie  wynikają  z Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości i mogą być negocjowane w indywidualnych przypadkach zwłaszcza w przypadku aktów notarialnych o dużej wartości. W celu wyjaśnienia wielu nowych pojęć przygotowaliśmy glosariusz notariusza w Krakowie.

Postępowanie spadkowe (poświadczenie dziedziczenia):

 1. odpis skrócony aktu zgonu spadkodawcy,
 2. numer PESEL spadkodawcy oraz ostatnie miejsce zamieszkania spadkodawcy (unieważniony dowód osobisty, zaświadczenie Urzędu Miejskiego/Gminy),
 3. odpisy skrócone aktów urodzenia spadkobierców lub odpisy skrócone aktów małżeństwa spadkobierców, którzy zawarli związek małżeński i zmienili nazwisko,
 4. odpis skrócony aktu małżeństwa małżonka spadkodawcy (zamiast odpisu skróconego aktu urodzenia),
 5. testament spadkodawcy jeżeli został sporządzony,
 6. dane z dowodów osobistych osób biorących udział w czynności,
 7. Notariusze sporządzający akty poświadczenia dziedziczenia zawiadamiają sąd właściwy do prowadzenia księgi wieczystej o każdej zmianie właściciela nieruchomości, dla której założona jest księga wieczysta.

Akt notarialny nabycie własnościowego spóldzielczego prawa do lokalu w drodze spadku:

a) prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia spadku,
b) zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn

Nabycie własnościowego spółdzielczego prawa do lokalu w drodze darowizny od 2007r.:

a) zaświadczenie Naczelnika Urzędu Skarbowego wydane w trybie art. 19 ust. 6 ustawy o podatku od spadku i darowizn.


Umowa darowizny mieszkania stanowiącego odrębną nieruchomość:

Umowa darowizny działki gruntu u notariusza w Krakowie:

 1. Wszystkie dokumenty tak jak w umowie darowizny powyżej
 2. wypis z rejestru gruntów w Krakowie,
 3. wyrys z mapy ewidencyjnej (jeśli dla działki będzie zakładana nowa księga wieczysta),
 4. wypis z rejestru budynków (jeśli działka jest zabudowana),
 5. wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w Krakowie o przeznaczeniu gruntu lub zaświadczenie o jego braku,
 6. zaświadczenie, iż działka nie jest objęta planem urządzania lasu ani decyzją starosty określającą zadania gospodarki leśnej, o której mowa w art. 19 ust. 3 ustawy o lasach

Sporządzenia pełnomocnictwa: Poza szczegolnymi przypadkami, nie jest niezbedne przedstawienie żadnych dodatkowych dokumentów

Umowa sprzedaży lokalu mieszkalnego:

 1. 1. podstawa nabycia – dokument, który stanowi tytuł prawny, np. wypis aktu notarialnego, wypis prawomocnego postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub wypis zarejestrowanego aktu poświadczenia dziedziczenia,
 2. numer księgi wieczystej,
 3. jeśli prawo zostało nabyte w drodze dziedziczenia (ze spadku) lub na podstawie darowizny dokonanej po 1 stycznia 2007 roku – zaświadczenie z urzędu skarbowego (właściwego ze względu na miejsce położenia lokalu) o uregulowaniu podatku od spadków i darowizn,
 4. zaświadczenie o braku zaległości w opłatach związanych z eksploatacją lokalu,
 5. zaświadczenie o braku osób zameldowanych w lokalu,
 6. jeśli lokal jest obciążony hipoteką – oświadczenie wierzyciela hipotecznego (np. Banku) wyrażające zgodę na wykreślenie hipoteki lub o aktualnej wysokości zadłużenia i warunkach zwolnienia zabezpieczenia hipotecznego w przypadku całkowitej spłaty wierzytelności,
 7. jeśli strona umowy pozostaje w związku małżeńskim, w którym obowiązuje umowny ustrój majątkowy (np. rozdzielność majątkowa) – wypis aktu notarialnego dokumentującego umowę majątkową małżeńską,
 8. na życzenie Stron, w szczególności jeśli Sprzedający prowadzi działalność gospodarczą – zaświadczenia z US i z ZUS oraz z Urzędu Gminy potwierdzające, że wszystkie podatki i opłaty zostały uregulowane.
Elektroniczne księgi wieczyste online: ekw.ms.gov.pl

Dane niezbędne notariuszowi do sporządzenia testamentu notarialnego w Krakowie:

 1. dane Testatora (tj. osoby, która chce sporządzić testament) – imiona, nazwiska, imiona rodziców, numer dokumentu tożsamości wraz z datą ważności, PESEL, określenie stanu cywilnego, adres zamieszkania,
 2. dane Spadkobiercy: imiona, nazwiska, imiona rodziców, adres zamieszkania, PESEL.
 3. w przypadku zapisu lub zapisu windykacyjnego w testamencie – określenie przedmiotu zapisu.

Dokumenty wymagane do Depozytu Notarialnego:

 1. dane osoby składającej do depozytu pieniądze lub papiery wartościowe, to jest: imiona, nazwiska, imiona rodziców, seria i numer dokumentu tożsamości, PESEL, adres zamieszkania, a w przypadku, jeśli składającym ma być osoba prawna (lub inny podmiot) - pełna firma/nazwa z danymi przedstawicieli, numery rejestru, REGON, NIP, adres siedziby
 2. kwota składana do depozytu w biurze notarialnym
 3. dokładne oznaczenie czynności, w związku z którą składany jest depozyt
 4. oznaczenie warunków wydania depozytu, równocześnie ze wskazaniem osoby lub podmiotu uprawnionego do jego odebrania, numerów rachunków bankowych, na który depozyt ma być wydany (w przypadku gdy składamy pieniądze do depozytu) oraz terminów wydania depozytu uprawnionej osobie

Sporządzaniu protokołu walnego zgromadzenia wspólników lub akcjonariuszy:

Dokumenty wymagane przy umowie spółki z ograniczona odpowiedzialnością ( z o.o.) lub akcyjnej (S.A.):

Prosimy o kontakt z  kancelarią w Krakowie aby dokładnie ustalić jakie dokumenty są wymagane. Zapraszamy też do zapoznania się z naszym słowniczkiem czyli objaśnieniem najważniejszych pojęć związanych z usługami notariusza w Krakowie.


 Tagi: akt notarialnyspadek,  notariusz w Krakowieumowa darowiznysprzedaż nieruchomości, negocjowanie stawek, dokumenty u notariusza, umowa dożywocia


 
Partnerzy i klienci