Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Intercyza - co to dokładnie jest i ile kosztuje? 

Rodzaje intercyzy małżeńskiej w Krakowie:
Przygotowanie umowy majątkowej małżeńskiej warto zlecić specjalistom z zakresu prawa rodzinnego. Jeśli chodzi o intercyzę małżeńską, możliwe są trzy je rodzaje:
1. Ustanowienie rozdzielności majątkowej – to najczęstsze rozwiązanie. Każdy z małżonków sam rozporządza swoim majątkiem osobistym. Gdyby doszło do rozwodu, ten z małżonków, którego majątek okazał się mniej zyskowny w czasie trwania małżeństwa, może domagać się wyrównania od współmałżonka;
2. Rozszerzenie wspólności majątkowej– majątek osobisty jednego z małżonków od dnia podpisania intercyzy lub od dnia ślubu staje się wspólny;
3. Ograniczenie wspólności majątkowej – chodzi o wyłączenie niektórych składników majątku ze wspólności majątkowej. Przykładowo może chodzi
o dodatkowe dochody z umów o dzieło itd.

Sporządzona intercyza pozwala każdemu z małżonków zachować swój majątek, zarówno ten nabyty przed ślubem, jak również i w czasie trwania związku małżeńskiego. Oznacza to, iż każdy z małżonków ma samodzielne, nieograniczone przez drugiego z małżonków prawo do rozporządzania i zarządzania swoim i tylko swoim majątkiem. Trzeba jednak przy tym pamiętać, iż w przypadku podpisania intercyzy małżonkowie tacy nie będą mogli np. rozliczać się wspólnie przed urzędem skarbowym.Oprócz całkowitej rozdzielności mamy do wyboru również dwie inne opcje zmieniające nasze stosunki majątkowe z żoną lub mężem. Możemy na przykład ustawową wspólność majątkową rozszerzyć na majątek osobisty nabyty przed zawarciem małżeństwa lub też ograniczyć wyłączając ze wspólności pewne przedmioty. Najczęściej takimi przedmiotami są mieszkania, nieruchomości, samochody. Sprawdź jakie dokumenty zabieramy do notariusza Małżeńską umową majątkową można rozszerzyć wspólność majątkową na inne składniki majątku. Jednak wspólności majątkowej nie można rozszerzyć na:
- przedmioty majątkowe, które przypadną małżonkowi z tytułu dziedziczenia, zapisu lub darowizny,
- prawa majątkowe, które wynikają ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom,
- prawa niezbywalne, które mogą przysługiwać tylko jednej osobie,
- wierzytelności z tytułu odszkodowania za uszkodzenie ciała lub wywołanie rozstroju zdrowia, jeśli nie wchodzą one do wspólności ustawowej, jak również wierzytelności z tytułu zadośćuczynienia za doznaną krzywdę,
- niewymagalne jeszcze wierzytelności o wynagrodzenie za pracę lub z tytułu innej działalności zarobkowej każdego z małżonków.

Jak zawrzeć intercyzę? Zgodnie z przepisami prawa rodzinnego majątkową umowę małżeńską można zawrzeć przed ślubem, i w czasie jego trwania. Trzeba pamiętać, że przy podpisaniu umowy w czasie trwania małżeństwa, wszystko, co zostało nabyte przed tą datą stanowi majątek wspólny, a rozdzielność wprowadzona jest wraz z dniem podpisania intercyzy. Prawo rodzinne podkreśla, że zawarcia tego typu umowy przed ślubem, sprawa, że jej zapisy wchodzą w życie z dniem zawarcia małżeństwa. W Krakowie można udać się do jednego z wielu notariuszy specjalizujących się w prawie rodzinnym, ponieważ umowa musi zostać podpisana w obecności i po uprzedniej akceptacji obojga małżonków.
  Jaki jest aktualnie koszt intercyzy? Za samo sporządzenie dokumentu notariusz pobiera taksę w wysokości 400 zł. Do tego dochodzi podatek VAT oraz koszt wypisów. W praktyce oznacza to, że łączny koszt intercyzy przedmałżeńskiej powinien zamknąć się w 550 zł. Koszty intercyzy są wyższe, gdy umowa ta podpisywana jest już po ślubie. Dlaczego? W takim przypadku na koszty wpływa także rodzaj majątku i jego wartość. Maksymalna wysokość opłaty notarialnej może wynosić 10 000 zł. Oczywiście trzeba liczyć się też z kosztem przygotowania intercyzy, jeśli zlecimy to kancelarii prawnej.

Przed ślubem czy po ślubie? Zawierając małżeństwo, z mocy prawa dochodzi do powstania majątkowej wspólności ustawowej. Ustrój ten małżonkowie mogą zmienić, spisując intercyzę. Małżonkowie mogą ustanowić rozdzielność majątkową umową zawartą przed ślubem i wtedy zachowują majątek nabyty przed małżeństwem i w czasie jego trwania. Jeżeli młoda para zawrze intercyzę już po ślubie, to małżonkowie zachowują majątek nabyty przed zawarciem małżeństwa i część przypadającą każdemu z nich w wyniku podziału majątku wspólnego.

Kiedy warto spisać intercyzę małżeńską? Powody zawarcia małżeńskiej umowy majątkowej mogą być bardzo różne. Bywa, że małżonkowie chcą zachować niezależność finansową i jednocześnie uniknąć problematycznego podziału majątku w przypadku rozwodu. Intercyza małżeńska jest często podpisywana także w sytuacji, kiedy jeden z małżonków ma jakieś problemy finansowe. W tym przypadku intercyza chroni majątek współmałżonka, ponieważ wierzytelności mogą być ściągane wyłącznie z majątku osobistego osoby zadłużonej. Innym powodem, dla którego pary decydują się na umowę majątkową jest działalność gospodarcza obarczona wysokim ryzykiem finansowym. W takim przypadku intercyza małżeńska może chronić zgromadzony już po ślubie majątek przed egzekucją. Pamiętajmy jednak, że majątek małżonka jest chroniony tylko wtedy, gdy kontrahent został poinformowany o rozdzielności majątkowej małżonków. Obecnie przedsiębiorcy są zobowiązani do ujawniania faktu rozdzielności majątkowej w ewidencji działalności gospodarczej.

Czy rozdzielność majątkowa wpływa na dziedziczenie po zmarłym małżonku? Intercyza a spadek
Intercyza nie ma żadnego wpływu na dziedziczenie po zmarłym małżonku. Dziedziczenie ustawowe wygląda dokładnie tak samo w przypadku wspólności, jak i rozdzielności majątkowej. Małżonek zawsze dziedziczy w pierwszej grupie spadkowej, tak samo, jak dzieci spadkodawcy. Przypadające im części majątku są równe z tym zastrzeżeniem, że część przypadająca małżonkowi nie może być niższa, niż 1/4 spadku. Intercyza jest sposobem na kształtowanie relacji majątkowych za życia małżonków. Z tego powodu nie jest w ogóle brana pod uwagę przy rozpatrywaniu spraw spadkowych.

Intercyza nie jest również brana pod uwagę w przypadku, jeżeli zmarły pozostawił testament. W takim przypadku dla dziedziczenia znaczenie mają postanowienia zawarte przez zmarłego w tym dokumencie. Nawet jeżeli wolą spadkodawcy było to, aby małżonek po nim nie dziedziczył, takiemu małżonkowi przysługuje prawo do zachówku. Ponownie – intercyza zawarta za życia nie ma żadnego wpływu na istnienie tego prawa. Intercyza jest sposobem na kształtowanie relacji majątkowych za życia małżonków. Z tego powodu nie jest w ogóle brana pod uwagę przy rozpatrywaniu spraw spadkowych.

Rozliczenie PIT. Intercyza przedmałżeńska, wprowadzająca rozdzielność majątkową, oznacza, że małżonkowie nie mogą wspólnie rozliczać podatku dochodowego. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym przywilej ten dotyczy wyłącznie par, które przez pełny rok podatkowy objęte były małżeńską wspólnością majątkową.

Ciekawe artykuły w prasie prawniczej:
Intercyza nie uwolni od długów małżonka Rp.pl
Rozliczenie sprzedaży mieszkania w małżeństwie
Intercyza lepsza niż darowizna, bo uchroni przed podatkiem
Intercyza pomaga czy szkodzi?


 Tagi: akt notarialnyspadek,  Notariusz Krakówumowa darowiznysprzedaż nieruchomości, negocjowanie stawekdokumenty u notariuszaumowa dożywocia
 


 
Partnerzy i klienci