Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Protokoły notarialne w Krakowie


Notariusz w Krakowie i jego rola w protokołowaniu zgromadzenia członków spółki. Według ustawy, notariusz ma obowiązek stawić się na zgromadzeniach członków spółki w następujących sytuacjach:   Sprawdź jakie dokumenty zabieramy do notariusza.
W praktyce obrotu gospodarczego wyłoniło się wiele zagadnień związanych ze sporządzaniem protokołów zgromadzeń spółek kapitałowych. Poniżej przedstawiam najważniejsze z nich:
  6. termin złożenia sprzeciwu względem powziętej uchwały - żądanie zaprotokółowania sprzeciwu przez akcjonariusza, który głosował przeciwko uchwale, powinno nastąpić niezwłocznie po jej powzięciu, to znaczy przed przejściem do następnego punktu porządku obrad,
7. wymóg tajności głosowania – wynika on z przepisów art. 247 k.s.h. Oraz art. 420 k.s.h. Ze względu na fakt, iż zasadą jest głosowanie jawne, wyjątki od niej na rzecz głosowania tajnego nie mogą być interpretowane rozszerzająco,
8. załączniki – załącznikami do protokołu zgromadzenia sporządzonego przez notariusza są  lista obecności z podpisami uczestników zgromadzenia oraz lista akcjonariuszy głosujących korespondencyjnie lub w inny sposób przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej. W razie potrzeby na listach wskazać także należy zastawników i użytkowników akcji oraz pełnomocników,
9. przerwy w obradach – w przypadku jej zarządzania protokół należy zakończyć, zaś dla kontynuowanego w innym dniu zgromadzenia należy sporządzić odrębny protokół. Zasada ta nie dotyczy krótkich przerw technicznych, które nie zaburzają ciągłości zgromadzenia,
10. zmiany treści protokołu – w przypadku zgłaszania przez przewodniczącego zgromadzenia uwag co do treści protokołu, notariusz winien ocenić ich zasadność oraz na tej podstawie dokonać zmian w protokole, bądź zachować jego dotychczasową treść. W tym drugim wypadku notariusz może sporządzić i dołączyć do protokołu zgromadzenia oddzielny dokument zawierający zgłaszane przez przewodniczącego zgromadzenia uwagi dotyczące treści protokołu,
11. dodatkowy protokół – ustawa nie sprzeciwia się temu, aby prócz protokołu sporządzonego przez notariusza spółka przygotowała pełny protokół obejmujący dokładny przebieg zgromadzenia (np. pytania do zarządu i odpowiedzi na nie, dodatkowe oświadczenia biorących udział w zgromadzeniu, itp.),
12. odpisy uchwał – udziałowiec może domagać się wydania przez zarząd spółki odpisu powziętych uchwał poświadczonych przez ten organ, może on także wystąpić bezpośrednio do notariusza, który sporządził akt notarialny obejmujący protokół zgromadzenia, o wydanie wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego obejmującego określoną uchwałę albo uchwały.
13. zamieszczanie powziętych uchwał w załącznikach do protokołu sporządzonego przez notariusza – praktyka taka jest błędna. Samo stwierdzenie w protokole, że uchwała została podjęta, nawet, jeżeli łączy się z oznaczeniem przedmiotu uchwały, nie jest tożsame z jej umieszczeniem w protokole. Przepis wyraźnie wymaga umieszczenia "uchwały" w protokole, nie zaś umieszczenia wzmianki o jej podjęciu,
Polskie prawo pozwala notariuszowi na protokołowanie każdego zgromadzeniawspólników spółki z o.o. Zdarzają się jednak zgromadzenia, na których obecność notariusza jest wręcz obowiązkowa. 

Pytania i odpowiedzi:

Kto decyduje o obecności notariusza na zgromadzeniu wspólników?
O obecności notariusza na zgromadzeniu wspólników decyduje zasadniczo Rada Nadzorcza spółki. Polskie prawo przewiduje jednak, że zaprotokołowania zgromadzenia może dokonać każdy podmiot, określony w w art. 235 k.s.h. Do tych osób można zaliczyć między innymi wspólników wchodzących w skład spółki a także osoby "z zewnątrz", wskazane przez podmioty decydujące.

Jaka jest zawartość protokołu notarialnego zgromadzenia wspólników spółki  z.o.o?

Protokół notarialny sporządzony przez notariusza w Krakowie, winien zawierać szereg informacji, związanych z podejmowanymi decyzjami w obrębie zgromadzenia wspólników. Są to między innymi:
1. opuszczenie przez jednego ze wspólników miejsca obrad,
2. przebieg dyskusji dotyczącej proponowanych uchwał,
3. wnioski dotyczące działalności spółki, zgłaszane przez określonych wspólników,
4. zgłoszenie sprzeciwu, bądź ewentualne zażądanie tajności obrad,
5. treści podjętych chwał a także wynik głosowania nad nimi,
6. lista obecności wspólników, biorących udział w danych obradach (wraz z podpisami) itd.
  Jak poprowadzić obrady zgromadzenia wspólników spółki z o.o. ?


Tagi: akt notarialnyspadek,  notariusz Krakówumowa darowiznysprzedaż nieruchomości, negocjowanie stawekdokumenty u notariuszaumowa dożywocia


 
Partnerzy i klienci