Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Nieruchomości w Krakowie
Sprzedaż - Kupno - Darowizna - Hipoteka -Dokumenty

Aby umowa sprzedaży lub darowizny nieruchomości była ważna, trzeba zawrzeć ją w formie aktu notarialnego. Może ją sporządzić notariusz w Polsce lub zagranicą. Umowa przeniesienia własności nieruchomości musi zostać zawarta w formie aktu notarialnego pod rygorem nieważności. Mimo, że u notariusza w Krakowie ale i w każdym innym mieście  trzeba uiścić dosyć wysokie opłaty, to nie wolno rezygnować z takiego sposobu przenoszenia własności, np. zawierając umowę na piśmie.  Notariusz w Krakowie pobiera następujące opłaty: Jakie dokumenty trzeba ze sobą wziąć oraz co powinien przedłożyć sprzedawca (deweloper)? 
Kupujący do notariusza w Krakowie powinien zabrać przede wszystkim pieniądze oraz dokument tożsamości i numer NIP, powinien wziąć również dokumenty z banku potwierdzające wysokość wziętego kredytu oraz wysokość hipotek, którymi bank chce obciążyć kupowane mieszkanie.
Więcej dokumentów powinien wziąć ze sobą sprzedający (deweloper), jeżeli jest równocześnie budującym – oprócz dokumentu tożsamości - powinien przedłożyć notariuszowi: Jeżeli dodatkowo w dziale IV księgi wieczystej wpisana została hipoteka, np. z tytułu kredytu, jakiego bank udzielił deweloperowi na budowę, to także niezbędny będzie dokument zaświadczający, że bank (lub inna osoba czy instytucja) zwalniają przedmiotowy lokal z obciążeń na swoją rzecz. 

Kalkulator opłat przy kupnie/sprzedaży nieruchomości w Krakowie
 
Hipotekę, będącą zabezpieczeniem kredytu hipotecznego można ustanowić w następujący sposób:
W trybie ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej. W takiej sytuacji uzyskujemy wystawione przez bank oświadczenie podpisane przez osoby upoważnione do składania oświadczeń w zakresie prawa i obowiązków majątkowych banków i opatrzone pieczęcią banku, mające moc prawną dokumentu urzędowego które stanowi podstawę do dokonania wpisu w księdze wieczystej. Z opisanych wyżej oświadczeniem banku ( oraz własnym oświadczeniem w formie pisemnej o ustanowieniu hipoteki - tego dokumentu żądają niektóre sądy wieczystoksięgowe) powinniśmy udać się do sądu wieczystoksięgowego  aby złożyć wniosek o wpis hipoteki. Złożenie wniosku polega na: Więcej informacji o hipotece

Co znajduje się w akcie notarialnym przy sprzedaży nieruchomości? 
Akt notarialny powinien zawierać: Więcej informacji o dokumentach u notariusza w Krakowie

Oryginały aktów notarialnych nie mogą być wydawane poza miejsce ich przechowywania, przechowuje się je w kancelarii notarialnej przez okres 5 lat. Oryginały aktów nie mogą być więc wydawane poza kancelarie notarialne. Jeśli akt notarialny został złożony na przechowywanie do sądu - to nie może być wydany poza budynek tego sądu. Udostępnienie oryginałów aktów notarialnych do wglądu powinno następować w obecności notariusza lub pracownika kancelarii notarialnej. 

Nabywca płaci zadatek. Zadatek zabezpiecza interesy obu stron przed niewykonaniem umowy. W razie gdy jedna strona nie wykona umowy, druga bez wyznaczenia dodatkowego terminu ma prawo od niej odstąpić i zachować zadatek. Jeżeli w takiej sytuacji od umowy odstępuje strona, która dała zadatek, to wówczas ma prawo domagać się kwoty dwukrotnie wyższej od tej, którą uiściła z tytułu zadatku. Natomiast nie można dochodzić z tytułu niewywiązania się z umowy kwoty wyższej niż dwukrotna wartość zadatku. Jeżeli umowa zostanie wykonana, to wówczas zadatek zalicza się na poczet ceny nieruchomości, którą powinien zapłacić kupujący.

Tagi: akt notarialnyspadek,  notariusz Krakówumowa darowiznysprzedaż nieruchomości, negocjowanie stawekdokumenty u notariuszaumowa dożywocia


 
Partnerzy i klienci