Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu


Akty notarialne w Krakowie. Czym jest akt notarialny i ile kosztuje?

Akt notarialny to dokument urzędowy potwierdzający dokonanie określonej czynności prawnej np. umowy darowizny, a zarazem jedna z jej szczególnych form. Akt notarialny zostaje sporządzony, jeżeli wymagają tego przepisy prawa lub wynika to z woli stron. Niedochowanie formy aktu notarialnego w sytuacji, gdy wymaga tego prawo albo gdy została zastrzeżona przez strony umowy, powoduje bezskuteczność czynności prawnej (np. sprzedaży nieruchomości) i jej nieważność (nieruchomość nie przejdzie na nabywcę).  Niektóre z tych czynności – pod rygorem nieważności – muszą być zawarte w formie aktu notarialnego (np. sprzedaż nieruchomości, powołanie fundacji, intercyza), gdyż nakazuje tak ustawa.  Oprócz tego umowy, które zawierane są w formie aktu notarialnego to m.in. te o dział spadku (w dalszym ciągu jeśli do spadku należy nieruchomość), podział majątku, określonych typów spółek czy na przykład powołanie fundacji. Koszty i cennik opłat przy podpisywaniu aktów notarialnych w Krakowie określa rozporządzenie. Plusem dla wszystkich notariusza jest to, iż przedstawiciele tego zawodu muszą proponować  atrakcyjne ceny i być skonni do ich negocjowania, aby móc być konkurencyjnymi na rynku. Obecnie można już nawet zapytać o wycenę kilku notariuszy, po czym wybrać ofertę dla nas najatrakcyjniejszą szczególnie jeśli chodzi o akt notarialny o sporej wartości.
 
Co Akt notarialny powinien zawierać?
  1. dzień, miesiąc i rok oraz miejsce sporządzenia (w razie potrzeby lub na żądanie strony także godzinę i minutę rozpoczęcia i podpisania aktu),
  2. imię, nazwisko i siedzibę kancelarii notariusza,
  3. imiona, nazwiska, imiona rodziców i miejsce zamieszkania osób fizycznych, nazwę i siedzibę osób prawnych lub innych podmiotów biorących udział w akcie, imiona, nazwiska i miejsce zamieszkania osób działających w imieniu osób prawnych, ich przedstawicieli lub pełnomocników, a także innych osób obecnych przy sporządzaniu aktu,
  4. oświadczenia stron, z powołaniem się w razie potrzeby na okazane przy akcie dokumenty potrzebne do podpisania aktu notarialnego,
  5. stwierdzenie, na żądanie stron, faktów i istotnych okoliczności, które zaszły przy spisywaniu aktu,
  6. stwierdzenie, że akt został odczytany, przyjęty i podpisany,
  7. podpisy biorących udział w akcie oraz osób obecnych przy sporządzaniu aktu, a także podpis notariusza.
Osoby niepiśmienne. Jeżeli w akcie notarialnym bierze udział osoba, która nie umie lub nie może pisać, notariusz powinien stwierdzić, że osoba ta nie podpisała aktu i podać tego powody. W przypadku, gdy dokument ten dotyczy czynności prawnej, powinien także zawierać treści istotne dla tej czynności. Ponadto, jeżeli z przepisów ustawy, z przepisów szczególnych albo z woli stron wynika potrzeba umieszczenia w akcie innych stwierdzeń, takie stwierdzenia muszą się w nim znaleźć. Są to wymogi formalne ważności aktu notarialnego. Brak jednego z  elementów powoduje, że nie ma zachowanej formy aktu notarialnego i jest on nieważny. W celu unieważnienia aktu notarialnego należy wnieść do sądu pozew o ustalenie nieważności dokonanej czynności prawnej. Pozostałe warunki sporządzania aktów notarialnych: Jeżeli akt notarialny jest sporządzony na dwóch lub więcej arkuszach, to arkusze te powinny być ponumerowane, parafowane i połączone. Akt notarialny przed podpisaniem powinien być odczytany przez notariusza lub przez inną osobę w jego obecności. Przy odczytaniu aktu notariusz powinien się przekonać, że osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu, a akt jest zgodny z ich wolą. Na żądanie powinny być odczytane również załączniki do aktu.

W akcie notarialnym niedopuszczalne są jakiekolwiek zmiany tekstu. Wolne miejsca powinny być przekreślone, a poprawki należy omówić na końcu aktu przed złożeniem podpisu przez osoby biorące udział w czynności lub przed złożeniem podpisu przez notariusza, jeżeli poprawka dotyczy aktu niepodpisywanego przez strony. Zbędne wyrazy albo ich części powinny być przekreślone w ten sposób, aby można je było odczytać, a przekreślenia te należy na końcu aktu omówić przed złożeniem podpisów.

WARTO ZAPAMIĘTAĆ
Akt notarialny podpisujemy w kancelarii notarialnej. Wyjątkowo notariusz może przyjechać do naszego miejsca zamieszkania jeśli jest ku temu potrzeba. Przy odczytaniu aktu notariusz powinien się przekonać, że osoby biorące udział w czynności dokładnie rozumieją treść oraz znaczenie aktu i że akt jest zgodny z ich wolą. 
 Przykład. Pani Nowak chce sporządzić testament. Może zrobić to sama, własnoręcznie na kartce papieru, ale może też powierzyć jego sporządzenie notariuszowi. Wówczas będzie miał on formę aktu notarialnego. Pan Kowalski chce sporządzić darowiznę mieszkania. Musi udać się do notariusza aby umowa miała charakter aktu notarialnego. Uwaga warto a nawet należy negocjować koszty aktów notarialnych szczeglnie w przypadku gdy są to transakcje o dużej wartości.

Czy i jak można negocjować wysokość opłat u notariusza?

Umowy, które pod rygorem nieważności muszą mieć formę aktu notarialnego:

Oczywisty błąd w akcie notarialnym - jak go sprostować?

Jeśli błędy zostaną zauważone jeszcze przed podpisaniem aktu notarialnego, to zbędne wyrazy albo ich części powinny być przekreślone w taki sposób, aby można je było odczytać (wolne miejsca też się po prostu przekreśla). Poprawki i przekreślenia należy omówić przed złożeniem podpisów przez osoby biorące udział w czynności lub przed złożeniem podpisu przez notariusza, gdy chodzi o akt niepodpisywany przez strony. Nieomówione przekreślenia uznaje się za niedokonane. Jeżeli akt notarialny został już podpisany przez notariusza, może on sprostować zauważone błędy w protokole. Jest to jedyna dopuszczalna forma usunięcia z jego treści oczywistych błędów i niedokładności. Sprostowanie aktu nie może jednak dotyczyć kwestii, których poprawienie prowadziłoby do zmiany treści czynności prawnej czy też jej uzupełnienia o elementy nieuwzględnione wcześniej w akcie notarialnym. Jak przetłumaczyć akt notarialny?
Tłumaczeniem aktów notarialnych zajmują się tłumacze przysięgli, którzy zdali egzamin przed komisją i uzyskali uprawnienia tłumacza. Do prawidłowej realizacji tej usługi niezbędna jest perfekcyjna znajomość języka obcego, ale też fachowa wiedza, w tym znajomość specjalistycznego słownictwa dotyczącego dziedziny, której dany akt dotyczy. Jeśli w odczycie aktu notarialnego uczestniczą cudzoziemcy, przy czynności tej musi być obecny tłumacz przysięgły, który ustnie prztłumaczy treść aktu. W takim przypadku tłumacz przysięgły składa swój podpis pod aktem notarialnym i parafki na jego wszystkich stronach, a w końcowej części aktu umieszczane są jego dane. Cena tłumaczenia jest ustala indywidualnie i zależy m.in. od liczby stron aktu notarialnego i czasu pracy tłumacza. Wśród notariuszy można spotkać też takich z uprawnieniami tłumacza przysięgłego jak np. Kancelaria notarialna Szymona Krzyszczuka

Dodatkowe artykuły na temat aktu notarialnego:
Kiedy mieszkanie naprawdę staje się naszą własnością?
Zgubiłem akt własności mieszkania. W jaki sposób można odtworzyć taki dokument? 
Kiedy można unieważnić akt notarialny?

Tagi: akt notarialnyspadek,  notariusz w Krakowieumowa darowiznysprzedaż nieruchomości, negocjowanie stawekdokumenty u notariuszaumowa dożywocia


 
Partnerzy i klienci