Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Jak działa notarialny rejestr testamentów w Krakowie?


Testament Notarialny daje większą pewność, że nasza ostatnia wola zostanie zrealizowana zgodnie z naszymi intencjami, trudniej go też będzie podważyć w sądzie.Można go odwołać w każdy sposób, np. sporządzając nowy, niekoniecznie notarialny dokument czy też powiadamiając o tym listownie notariusza. Zniszczenie wypisu, który dostaliśmy w kancelarii, niczego nie zmienia, bo notariusz wciąż ma oryginał dokumentu i nie wiadomo czy zniszczenie było dokonane w celu odwołania ostatniej woli czy przypadkowe. Sprawdź jakie są opłaty u notariusza w Krakowie.

W skrócie o rejestrze testamentów:
-w rejestrze nie ujawnia się treści testamentu, a tylko miejsce jego przechowywania;
-póki żyje testator, nikt poza nim nie pozna treści testamentu;
-poszukiwać testamentu i ustalić kancelarię, w której jest przechowywany można tylko z aktem zgonu testatora w ręku;
-można zarejestrować testament własnoręczny, ale tylko wtedy, gdy zostanie on przekazany notariuszowi na przechowanie, za co trzeba płacić.

Testament jest przechowywany w kancelarii notarialnej przez 10 lat. Po tym czasie zostaje przekazany do sądu, a stamtąd do archiwum państwowego

Czym jest Notarialny Rejestr Testamentów?
Notarialny Rejestr Testamentów, w skrócie NORT, to baza danych, w której wpisane są potwierdzone notarialnie i zdeponowane w kancelarii notariusza testamenty. Rejestr jest prowadzony w formie elektronicznej. Wpisu może dokonać jedynie notariusz, natomiast informację o testamencie można uzyskać również tylko za jego pośrednictwem, jedynie po śmierci spadkodawcy na podstawie aktu zgonu. Koszt sprawdzenia czy zmarły pozostawił testament to obecnie ok. 100-150 zł. Szczegółowe informacje na temat dokumentów potrzebnych dla notariusza

Celem tego Rejestru jest, z jednej strony, zmniejszenie ryzyka, że testament pozostanie nieznany lub będzie ujawniony z opóźnieniem, a z drugiej strony - ułatwienie ujawnienia tegoż testamentu po śmierci testatora. Rejest został utworzony przez Krajową Radę Notarialną na podstawie wewnętrznych regulacji notariatu oraz postanowień Konwencji z Bazylei z 1972 roku, o stworzeniu systemu rejestracji testamentów. Polska jeszcze nie przyjęła Konwencji z Bazylei, jednak Notarialny Rejestr Testamentów podobnie, jak większość rejestrów testamentów funkcjonujących w Europie (niezależnie od tego czy dane państwo przyjęło tą konwencję) stosuje w praktyce jej zasady. Rejestr zawiera informacje o zarejestrowanych testamentach; nie zawiera treści testamentów - rejestr o charakterze poszukiwawczym. Jego charakter jest dobrowolny - rejestracja testamentu następuje na wniosek testatora złożony u dowolnego notariusza
rejestracja testamentu jest bezpłatna

Wpis do Rejestru
Przy sporządzeniu testamentu warto wpisać go do Rejestru testamentów. Można wpisać tam każdy testament, który jest zdeponowany u notariusza. Nie ma znaczenia czy został on spisany wspólnie z urzędnikiem czy własnoręcznie. Wpisanie dokumentu do rejestru jest bezpłatne i zajmuje kilka minut. W przypadku spisywania testamentu w kancelarii najczęściej sam notariusz proponuje umieszczenie go w rejestrze. Jeśli tego nie uczyni można zgłosić chęć dokonania takiego wpisu osobiście.

Jakie informacje znajdują się w Rejestrze?
Notarialny Rejestr Testamentów zawiera  najważniejsze informacje dotyczące tych dokumentów. Wśród nich znajdują się dane testatora, data umieszczenia informacji o dokumencie w bazie danych oraz dane kancelarii notarialnej, w której dokument został zdeponowany.

Notariusz w Krakowie : Serwis Informacyjny


 
Partnerzy i klienci