Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Jakie Czynności notarialne  wykonuje notariusz w Krakowie?

czyli co możemy załatwić podczas wizyty


Akty notarialne to podstawowe czynności dokonywane przez notariusza. Zajmują one główne miejsce wśród pozostałych czynności notarialnych świadczonych w kancelariach notarialnych w Krakowie jak i w całej Polsce. Forma aktu notarialnego polega na tym, że notariusz współuczestniczy w pisaniu i edytowaniu treści oświadczeń woli, spisuje treść tych oświadczeń - wcześniej złożonych przez osobie lub osobom nazywanych też stronami, następnie odczytuje je stronom i po stwierdzeniu przez strony, że jego treść jest zgodna z zamierzeniami zainteresowanych, zostają one następnie podpisane przez notariusza oraz osoby będących stronami. Za wykonane usługi notariusz pobiera opłaty według cennika notariusza

Zgodnie z ustawą z dnia 14 lutego 1991 r., Prawo o notariacie (Dz. U. z 2008 r., Nr 189, poz. 1158) – Notariusz jest powołany do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub pragną nadać formę notarialną, a dokonane przez notariusza zgodnie z prawem czynności, mają charakter dokumentu urzędowego.

AdobeStock_60392285 Do zakresu dokonywanych czynności notarialnych, należy:
 1. sporządzanie aktów notarialnych, takich jak: darowizna, testament, umowa sprzedaży nieruchomościumowa przedwstępna oraz alimentacyjna, 
 2.  sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia,
 3.  sporządzanie poświadczeń własnoręczności podpisów, pełnomocnictw
 4.  sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów,
 5.  spisywanie protokołów zgromadzenia wspólników i walnych zgromadzeń,
 6.  spisywanie protokołów przyjęcia i odrzucenia spadku oraz otwarcia i ogłoszenia testamentu,
 7.  spisywanie innych protokołów np. z przebiegu zdarzeń, losowania nagród itp.,
 8.  przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na informatycznym nośniku danych,
 9.  sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów notarialnych, oświadczeń i innych dokumentów,
 10.  doręczanie oświadczeń,
 11.  sporządzenie intercyzy 
 12.  sporządzanie protestów weksli i czeków sporządzanie
 13.  innych czynności wynikających z odrębnych przepisów

Ponadto notariusz bezpłatnie udziela wszelkich niezbędnych informacji w zakresie dokonywanych przez osoby prywatne lub firmy czynności. Czynności notarialne sporządzane są praktycznie zawsze w lokalu kancelarii, jednakże mogą być dokonywane poza siedzibą kancelarii notariusza w Krakowie, również w godzinach innych niż godziny jej otwarcia, jeśli przemawia za tym charakter czynności lub szczególne okoliczności.
Zapraszamy do zapoznania się z naszym Glosariuszem Notariusza czyli objaśnieniem najważniejszych  pojęć związanych z usługami notariusza w Krakowie. Sprawdź jaki jest pełny cennik notariusza w Krakowie

 


 
Partnerzy i klienci