Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Notarialne Poświadczenie Dziedziczenia - Do czego służy?

POŚWIADCZENIE DZIEDZICZENIA

Akt poświadczenia dziedziczenia sporządzany przez notariusza stanowi alternatywną, wobec postępowania sądowego, formę stwierdzenia nabycia praw do spadku i ma taką samą moc jak prawomocne postanowienie sądu o stwierdzeniu nabycia praw do spadku.Na mocy  kodeksu cywilnego sąd na wniosek osoby mającej w tym interes stwierdza nabycie spadku przez spadkobiercę. Notariusz na zasadach określonych w przepisach odrębnych sporządza akt poświadczenia dziedziczenia. Notariusz w Krakowie sporządzi Akt Poświadczenia Dziedziczenia tylko wówczas, gdy nie ma wątpliwości co do kręgu osób uprawnionych do dziedziczenia. Jeżeli istnieje w tym zakresie spór lub niejasność, sprawa trafi do sądu. 

Dziedziczenie po spadkodawcy trzeba stwierdzić dokumentem, który będzie wymieniał spadkobierców i tym samym potwierdzał ich prawa do spadku. Na gruncie prawa polskiego istnieją dwie drogi uzyskania potwierdzenia dziedziczenia – sądowe stwierdzenie nabycia spadku (zakończone wydaniem postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku) bądź poświadczenie dziedziczenia przez notariusza, który sporządza akt poświadczenia dziedziczenia, a następnie dokonuje jego rejestracji w Rejestrze Aktów Poświadczenia Dziedziczenia prowadzonym przez Krajową Radę Notarialną. Oba te dokumenty mają taką samą moc prawną – potwierdzają fakt dziedziczenia po danym spadkodawcy poprzez wymienienie jego spadkobierców, przysługujących im udziałów w spadku oraz określenie sposobu dziedziczenia (tzn. czy dziedziczenie następuje na mocy ustawy czy testamentu).
 
Kiedy notariusz nie może sporządzić aktu poświadczenia dziedziczenia:
1. Gdy nie wszyscy spadkobiercy chcą lub mogą złożyć osobiście przed notariuszem jednobrzmiące oświadczenia o rodzinie spadkodawcy bądź pozostawionych przez niego testamentach,
2. Kiedy dziedziczenie ma nastąpić na podstawie testamentu szczególnego,
3. Kiedy spadkodawca zmarł przed 1 lipca 1984 r.,
4. Kdy spadkodawca w chwili śmierci był cudzoziemcem lub, nie posiadając żadnego obywatelstwa, nie zamieszkiwał na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
5. Gdy w skład spadku wchodzą prawa rzeczowe lub posiadanie nieruchomości położonej za granicą.
 


 
Partnerzy i klienci