Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Jakie są podatki i opłaty sądowe pobierane przez notariusza w Krakowie?

Podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) pobierany przez notariusza w Krakowie

Stawki PCC są zróżnicowane w zależności od rodzaju czynności cywilnoprawnej i wynoszą od 0,5% do 2% wartości przedmiotu czynności notarialnej lub określone zostały przez ustawodawcę kwotowo. Najczęstszym zdarzeniem skutkującym koniecznością pobrania PCC jest sprzedaż nieruchomości oraz praw do lokali spółdzielczych pochodzących z rynku wtórnego, dla których to stawka podatku wynosi 2% wartości nieruchomości lub tych praw i jest uiszczana przez kupującego. W większości przypadków nie zostanie pobrany podatek majątku pozyskanego w testamencie poprzez spadek. Wartość sprzedawanej nieruchomości czy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu powinna odpowiadać cenom rynkowym w danej okolicy. Wartość ta jest określana samodzielnie przez Strony stające do aktu notarialnego. Warto pamiętać, że istnieje możliwość zwolnienia lub zmniejszenia opłat notarialnych. 

Warto mieć na uwadze, że jeżeli wartość przedmiotu czynności nie odpowiada, według oceny organu podatkowego, jej wartości rynkowej, organ ten wezwie Kupujących do jej określenia, podwyższenia lub obniżenia oraz poinformuje o ciążącym na nich obowiązku zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę w przypadku określenia lub podwyższenia wartości przedmiotu niniejszej umowy przez Naczelnika Urzędu Skarbowego. Oprócz podatków i opłat sądowych notariusz pobiera swoją taksę: cennik i opłaty u notariusza w Krakowie.

W zakresie dotyczącym czynności notarialnych podatek VAT pobierany jest przez notariusza wyłącznie od taksy notarialnej. Obowiązująca stawka podatku VAT to 23%. Inne częste czynności objęte PCC to ustanowienie hipoteki, umowy o dożywocie, czy umowy spółki.

Czynności opodatkowane podatkiem od czynności cywilnoprawnych:
1. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych,
2. umowy darowizny - w części dotyczącej przejęcia przez obdarowanego długów i ciężarów albo zobowiązań darczyńcy,
3. umowy o dział spadku oraz umowy o zniesienie współwłasności - w części dotyczącej spłat lub dopłat,
4. umowy pożyczki,
5. ustanowienie hipoteki,
6. ustanowienie odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności,
7. umowy dożywocia,
8. umowy depozytu nieprawidłowego,
9. umowy spółki (akty założycielskie)

Powstanie obowiązku podatkowego powodują również zmiany wyżej wymienionych umów, jeżeli powodują one podwyższenie podstawy opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, oraz orzeczenia sądów, w tym również polubownych oraz ugody, jeżeli wywołują one takie same skutki prawne, jak czynności cywilnoprawne wymienione powyżej. Sprawdź jakie dokumenty zabieramy do notariusza

Opłaty sądowe: 
Jeżeli dla zbywanej nieruchomości, prawa użytkowania wieczystego lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu prowadzona jest księga wieczysta, z dokonywaną czynnością połączony będzie obowiązek dokonania wpisu w odpowiednim dziale tej księgi, a jeżeli księga nie była do tej pory prowadzona – może powstać konieczność założenia nowej księgi wieczystej. Wysokość opłat sądowych jest stała i nie zależy od wartości nieruchomości ani prawa.
Przykładowe opłaty sądowe: 
200,00 zł – dokonanie wpisu prawa własności 
150,00 zł – wpis prawa osobistego i roszczenia 
60,00 zł – założenie nowej księgi wieczystej 
200,00 zł – wpis hipoteki
Ustawodawca przewidział szereg innych opłat sądowych, niż wymienione powyżej, które mają wyłącznie charakter informacyjny. Konieczność naliczenia opłat sądowych oraz ich wysokość uzależniona jest od różnych czynników. Notariusz zawsze informuje o takiej konieczności i podaje ich wysokość. Są one również zawsze podane w akcie notarialnym.
W zależności od rodzaju transakcji przy jednym akcie notarialnym może być naliczonych i pobranych kilka niezależnych opłat sądowych. Np. za założenie nowej księgi wieczystej i ustanowienie hipoteki, w celu zabezpieczenia spłaty kredytu – wartość opłat sądowych wyniesie 260,00 zł.

Stawki podatku od czynności cywilnoprawnych
Od umowy sprzedaży 1% - 2%, w tym: Od umów zamiany, dożywocia, o dział spadku, o zniesienie współwłasności oraz darowizny 1% – 2%, w tym: Od umowy ustanowienia odpłatnego użytkowania, w tym nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności - 1%,
Od umowy pożyczki oraz depozytu nieprawidłowego - 2%,
Od ustanowienia hipotek 0,1% lub 19 zł, w tym: od umowy spółki - 0,5%.

Podstawy opodatkowania:
 1. Przy umowie sprzedaży – wartość rynkowa rzeczy / prawa majątkowego
 2. Przy umowie darowizny – wartość długów i ciężarów / zobowiązań przejętych przez obdarowanego
 3. Przy umowie zamiany – wartość rynkowa rzeczy / prawa majątkowego, od którego przypada wyższy podatek,
 4. Przy umowie dożywocia – wartość rynkowa nieruchomości / prawa użytkowania wieczystego;
 5. Przy umowie o zniesienie współwłasności lub o dział spadku – wartość rynkowa rzeczy / prawa majątkowego nabytego ponad wartość udziału we współwłasności / spadku;
 6. Przy ustanowieniu odpłatnego użytkowania, w tym również nieprawidłowego oraz odpłatnej służebności – wartość świadczeń użytkownika / osoby, na rzecz której ustanowiono służebność, za okres, na jaki prawa te zostały ustanowione;
 7. Przy umowie pożyczki oraz umowie depozytu nieprawidłowego – kwota / wartość pożyczki / depozytu;
 8. Przy ustanowieniu hipoteki – kwota zabezpieczonej wierzytelności.
 9. Przy umowie spółki:
Podmioty, na których ciąży obowiązek podatkowy:
Ustawodawca przewidział katalog czynności cywilnoprawnych wyłączonych spod opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych, jak również wskazał wyłączenia i zwolnienia podmiotowe. Szczegóły reguluje "Ustawa z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych". Dz.U.2010.101.649 z późn. zmianami.

PCC nie podlegają m.in. czynności dokonywane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, gdzie stroną tej czynności jest podatnik podatku VAT (np. deweloper). W przypadku zakupu nieruchomości od dewelopera cena, określona w umowie-sprzedaży, zawiera podatek VAT, co oznacza, iż kupujący nie może być dodatkowo obciążony podatkiem PCC. 
USTAWA z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych

Podatek od spadków i darowizn: 
Najogólniej mówiąc podatnikami podatku od spadów i darowizn, są osoby fizyczne – obywatele polscy lub osoby mające miejsce stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – które nabyły własność rzeczy znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub praw majątkowych wykonywanych na terenie RP. Notariusz w Krakowie, jako płatnik podatku od spadków i darowizn, pobiera od Stron czynności podatek od spadków i darowizn dotyczący następujących czynności dokonywanych w formie aktu notarialnego:
 1. spadek,
 2. darowizna,
 3. zasiedzenie,
 4. nieodpłatne zniesienie współwłasności, renty
 5. zachówek, jeżeli uprawniony nie uzyskał go w postaci uczynionej przez spadkodawcę darowizny lub w postaci powołania do spadku albo w postaci zapisu.
Pobrany podatek notariusz odprowadza w imieniu strony czynności notarialnej (podatnika) do Urzędu Skarbowego.

Opodatkowaniu nie podlega:
Stawki podatku od spadków i darowizn:
Wysokość podatku od spadków i darowizn uzależniona jest od wartości podstawy opodatkowania, a ta wynika z wartości nabytej rzeczy lub prawa oraz z przynależności nabywcy do grupy podatkowej – Grupa I, II lub III. Zaliczenie do danej grupy, a co za tym idzie obciążenie bądź zwolnienie od podatku, wynika z osobistego stosunku między osobą nabywcy i zbywcy – darczyńcy i obdarowanego lub spadkodawcy i spadkobiercy i zostało wskazane szczegółowo w art.14 Ustawy o podatku od spadków i darowizn. Małżonkowie, zstępni, wstępni, pasierbowie, rodzeństwo, ojczym i macocha  zwolnieni są całkowicie z podatku od spadków i darowizn (przy spełnieniu określonych w ustawie warunków, tj. zgłoszenia i udokumentowania nabycia, właściwemu naczelnikowi Urzędu Skarbowego w terminie 6 miesięcy od dnia powstania obowiązku podatkowego, przy czym jeżeli czynność została dokonana w formie aktu notarialnego – zgłoszenia dokonuje notariusz – zasada ta obowiązuje od 01 stycznia 2007r.)
Przynależność do grup podatkowych nie ma zastosowania w razie nabycia rzeczy lub prawa w drodze zasiedzenia, w tym przypadku istnieje jedna stawka podatkowa w wysokości 7%.

Moment powstania obowiązku podatkowego:
 1. w drodze dziedziczenia – z chwilą przyjęcia spadku,
 2. w drodze zapisu lub dalszego zapisu – od daty ogłoszenia testamentu,
 3. z polecenia testamentowego – z chwilą wykonania tego polecenia,
 4. tytułem zachówku – z chwilą zaspokojenia roszczenia lub jego części,
 5. w drodze darowizny – z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu notarialnego, a w razie zawarcia umowy bez zachowania przewidzianej formy – z chwilą spełnienia przyrzeczonego świadczenia. Jeżeli ze względu na przedmiot darowizny przepisy wymagają szczególnej formy dla oświadczeń obu stron, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą złożenia takich oświadczeń,
 6. z polecenia darczyńcy – z chwilą wykonania polecenia,
 7. w drodze zasiedzenia – z chwilą uprawomocnienia się postanowienia sądu stwierdzającego zasiedzenie,
 8.  w drodze nieodpłatnego zniesienia współwłasności – z chwilą zawarcia umowy albo ugody lub uprawomocnienia się orzeczenia sądu, jeżeli ich skutkiem jest nieodpłatne zniesienie współwłasności.

USTAWA z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług

USTAWA z dnia 28 lipca 1983 o podatku od spadków i darowizn
 


 
Partnerzy i klienci