Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Wypis

jest dosłownym powtórzeniem oryginału, nie zawiera jednak poprawek dokonanych na oryginale.


Wypis aktu notarialnego  można wydać tylko osobom, które brały udział w akcie, osobiście bądź przez pełnomocnika lub osobom, które są wyraźniewskazane w akcie . Od 9 kwietnia 2018 obowiązują zmiany do ustawy Prawo o notariacie wprowadzające regulacje dotyczące elektronicznych wypisów, odpisów i wyciągów notarialnych. Z tym dniem rozpoczęło funkcjonowanie także Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN).

W przypadkach prawem przewidzianych notariusz w Krakowie przesyła sądom i innym organom państwowym informacje pisemne o sporządzonych dokumentach i wypisy tych dokumentów. Po sporządzeniu aktu notarialnego, który ze względu na swą treść podlega zgłoszeniu do rejestru przedsiębiorców KRS, notariusz niezwłocznie umieszcza elektroniczny wypis tego aktu w Repozytorium. Z chwilą umieszczenia wypisu lub wyciągu z aktu notarialnego w Repozytorium generowane jest zawiadomienie, które zawiera numer, pod którym dokument został zarejestrowany, oraz datę i godzinę dokonania rejestracji. Jeden egzemplarz tego zawiadomienia notariusz przekazuje stronie czynności notarialnej, drugi składa przy oryginale aktu notarialnego. Szczegółowe informacje na temat dokumentów potrzebnych dla notariusza

Jaki jest koszt sporządzenia aktu notarialnego?

Przy nabyciu nieruchomości notariusz ma obowiązek przesłać wypis aktu notarialnego sądowi prowadzącemu księgę wieczystą. W nagłówku zaznacza się, że dokument jest wypisem, a na końcu, komu i kiedy go wydano. Wypis wydaje się pod osobnym numerem repertorium i z datą jego wydania (nie zawsze pokrywa się ona z datą sporządzenia aktu notarialnego).
 
Wypisy i wyciągi
sporządza się z innych dokumentów niż akt notarialny. Odpis odzwierciedla całą treść oryginału, wyciąg tylko jego część. Notarialnie poświadczone odpisy i wyciągi mają moc oryginału. Do wydawania wyciągów i odpisów stosuje się te same zasady co przy wypisach. Projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów dokonywane są najczęściej w sytuacji, gdy notariusz przygotowuje projekt umowy w celu zanalizowania jej przed podpisaniem przez strony i ich prawników. Notariusz w Krakowie udzieli wszystkich informacji w tym zakresie

Opłaty:
Za sporządzenie wypisu, odpisu lub wyciągu z akt notarialnych lub innego dokumentu maksymalna stawka wynosi 6 zł za każdą rozpoczętą stronę +23 % VAT. Za stronę uważa się tekst obejmujący nie mniej niż 25 wierszy.

Warto przeczytać:
Opłaty za wyrysy i wypisy z ewidencji według nowych zasad
Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych już funkcjonuje
Jaki jest pełny cennik opłat u notariusza w Krakowie.


 Tagi: akt notarialnyspadek,  Notariusz Krakówumowa darowiznysprzedaż nieruchomości, negocjowanie stawekdokumenty u notariuszaumowa dożywocia


 
Partnerzy i klienci