Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Czym się różni testament spisany u notariusza (notarialny) od własnoręcznego?


Testament jest czynnością prawną, która może być przeprowadzona na kilka różnych sposobów. W Polsce przez lata popularne były testamenty sporządzane osobiście przez testatora (tzn. testamenty własnoręczne) oraz testamenty notarialne. W ostatnim czasie coraz więcej osób zaczęło sporządzać testamenty u notariusza. Dlaczego? Z wielu powodów. Często zdarza się, że z testamentów własnoręcznych wynikają problemy ze spadkami, jakich oczekiwałby spadkodawca. Brak wiedzy prawniczej testatora powoduje, że w testamentach własnoręcznych popełnia błędy dotyczące np. zapisów czy wydziedziczenia. Nieprecyzyjne zapisy mogą doprowadzić do sporu pomiędzy spadkobiercami, a wówczas testament będzie podlegał ocenie sądu i może się zdarzyć tak, że wola spadkodawcy wyrażona w testamencie zostanie zgodnie z kodeksem postępowania cywilnego zastąpiona zasadami ustawowymi – oznacza to, że w pierwszej kolejności dziedziczyć będą małżonek i dzieci, o ile są, a w razie ich braku dalsi krewni, a nie osoby wskazane przez spadkodawcę. Sprawdź jakie dokumenty zabieramy do notariusza

Testament własnoręczny czyli holograficzny, pisemny – ten rodzaj testamentu spadkodawca sporządza własnoręcznie. Dokument musi być zawsze opatrzony datą i podpisem. Z treści zawartej w testamencie musi jasno wynikać komu przypada spadek i w jakiej części majątku. Musi być dokonany w formie przewidzianej ustawą. W razie niezachowania jest formy czynność sporządzenia testamentu będzie nieważna. Zastrzeżona jest forma pisemna zwykła pod rygorem nieważności (ad solemnitatem). Podkreślić należy, że późniejsze zmiany stanu prawnego nie mają wpływu na ważność sporządzonego testamentu.

Testament  w formie aktu notarialnego jest podważyć bardzo trudno. Czynności notarialne dokonane przez notariusza w Krakowie mają charakter dokumentu urzędowego. Zaprzeczenie jego treści może nastąpić tylko w szczególnych okolicznościach – osoba, która zaprzecza prawdziwości dokumentu urzędowego, powinna te okoliczności udowodnić. Generalnie złożenie oświadczenia w formie aktu notarialnego daje wysoki stopień prawdopodobieństwa, że osoba składająca takie oświadczenie uzyska zamierzone przez siebie efekty. Notariusz zawsze wytłumaczy wszelkie zawiłości związane z testamentem oraz zaproponuje taką jego treść, która pozwoli w pełni zrealizować zamierzenia testatora na wypadek jego śmierci. Testament notarialny sporządzany jest przez notariusza w Krakowie. Czynność ta z reguły odbywa się w kancelarii notarialnej, ale w sytuacji wyjątkowej, gdy np. stan zdrowia testatora nie pozwala mu na stawienie się w kancelarii notarialnej, testament może być sporządzony w jego mieszkaniu, domu opieki czy w szpitalu.

Testament notarialny w Krakowie może na prośbę testatora zostać zarejestrowany w Notarialnym Rejestrze Testamentów (NORT) utworzonym przez Krajową Radę Notarialną. Rejestracja taka jest warta rozważenia, ponieważ dla spadkodawcy jest bezpłatna, a jednocześnie umożliwia zainteresowanym szybkie odszukanie testamentu po śmierci testatora. Działający od 5 października 2011 roku Rejestr pozwala potwierdzić istnienie i łatwiej dotrzeć do poszukiwanego dokumentu. Wpis do rejestru jest dobrowolny i bezpłatny. Na wniosek testatora dokonuje go notariusz. Rejestr nie zawiera żadnej informacji o treści testamentu, zwłaszcza danych osobowych spadkobierców. Potwierdza on jedynie, że określony spadkodawca w ogóle jakiś testament lub testamenty zarejestrował i w jakiej kancelarii (kancelariach) można te dokumenty lub ich wypisy otrzymać. Wskazuje także kancelarię, w której testament został złożony. Poznaj cennik i wszystkie opłaty u notariusza w Krakowie.
 


 
Partnerzy i klienci