Kraków + help@notariuszwkrakowie.eu

Nasz Krakowski Glosariusz pojęć notarialnych czyli
Czym jest akt notarialny, zachówek, hipoteka, intercyza?


Zapraszamy do zapoznania się ze naszym glosariuszem notariusza w Krakowie. Zapraszamy też na specjalną stronę poświęconą testamentowi: dokumenty, spadek, dziedziczenie oraz cennika aktów notarialnych
  Poddanie się egzekucji – jest instytucją mającą na celu uproszczenie procesu dochodzenia roszczenia. Takie oświadczenie zawarte w formie aktu notarialnego polepsza sytuację wierzyciela, a jednocześnie motywuje dłużnika do dobrowolnego spełnienia świadczenia. Składając oświadczenie o poddaniu się egzekucji należy bezwzględnie przestrzegać związanych z nim wymogów formalnych, uregulowanych w art. 777 §1 pkt 4-6 i §3 k.p.c. Dłużnik może skutecznie poddać się egzekucji jedynie w formie aktu notarialnego

Podpis notarialnie poświadczony - jedna z czynności dokonywanych przez notariusza. Istnieje bardzo wiele przepisów prawnych, które dla ważności czynności prawnych wymagają podpisu poświadczonego notarialnie.

Poświadczenie pozostawania przy życiu - Pozostawanie przy życiu lub w określonym miejscu danej osoby poświadcza notariusz w razie stawiennictwa tej osoby w kancelarii notariusza albo w razie przekonania się o tym fakcie przez notariusza poza kancelarią. Notariusz w poświadczeniu ustala tożsamość tej osoby oraz określa dzień, godzinę i minutę stwierdzenia pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu.

Protest weksla – jest to notarialnie stwierdzony fakt niezapłacenia wekslu. Jego sporządzenie jest warunkiem koniecznym dla możliwości dochodzenia należności od indosantów (ale nie od trasata, albo od wystawcy weksla własnego). Jak każda czynność wykonywana przez notariusza, jest ona płatna. Bezpośrednio płaci za nią posiadacz wekslu oddawanego do protestu, należności tej może jednak dochodzić od dłużnika.

Protokół notarialny - to pisemne sprawozdanie z przebiegu różnego rodzaju posiedzeń (walne zgromadzenie wspólników lub akcjonariuszy) i jest dokumentem oficjalnym, napisanym jako akt notarialny wobec czego nie może być zastąpiony zwykłym sprawozdaniem ani notatką urzędową.

Spadek to ogół praw i obowiązków majątkowych zmarłego przechodzących na spadkobierców z chwilą śmierci spadkodawcy. Spadek otwiera się z chwilą śmierci spadkodawcy. Z chwilą otwarcia spadku spadkobierca nabywa spadek, tzn. wstępuje w należące do spadku prawa i obowiązki.

Taksa notarialna – wynagrodzenie notariusza; Wysokość opłaty uzależniona jest od wartości przedmiotu danej czynności notarialnej.

Testament - rozrządzenie własnym majątkiem na wypadek śmierci.

Umowa przedwstępna - jeśli podpisana w formie aktu notarialnego to umowa, w której jedna lub obie strony zobowiązują się, że zawrą inną umowę, tzw. przyrzeczoną. Jeżeli jedna ze stron zobowiązanych do zawarcia umowy przyrzeczonej uchyla się od jej zawarcia, wtenczas druga strona może (o ile strony inaczej nie postanowiły w umowie przedwstępnej) żądać naprawienia szkody, jaką poniosła przez to, że liczyła na dojście do skutku umowy przyrzeczonej. Jeżeli jednak umowa przedwstępna czyni zadość wymogom, od których zależy ważność umowy przyrzeczonej, wówczas strona uprawniona może dochodzić zawarcia umowy przyrzeczonej (np. gdy ważność umowy przyrzeczonej zależy od zawarcia jej w formie aktu notarialnego, a już umowa przedwstępna w tej formie została zawarta).

Umowa dożywocia - rodzaj umowy cywilnoprawnej, według której jedna ze stron w zamian za przeniesienie na jej rzecz własności nieruchomości zobowiązuje się zapewnić osobie zbywającej dożywotnie utrzymanie.

Wydziedziczenie - to instytucja prawa cywilnego, która w swych skutkach powoduje, iż osoba uprawniona do zachowku (np. zstępny, małżonek oraz rodzice spadkodawcy, którzy byliby powołani do spadku z ustawy) zostaje tego prawa pozbawiona.

Zadatek - dodatkowe zastrzeżenie umowne, służące zabezpieczeniu obu stron umowy. Strona, która nie wykona swojego zobowiązania, traci zadatek, jeśli sama go dała, albo zobowiązana jest go zwrócić w dwukrotnej wysokości. Zadatek jest najczęściej stosowany w umowach przedwstępnych (sprzedaży nieruchomości, samochodu itp.). Dzięki niemu każda ze stron zabezpiecza się na wypadek zerwania umowy w ostatniej chwili przez drugą stronę.

Zachówek -  instytucja prawa spadkowego, mająca na celu ochronę najbliższych osób spadkodawcy przed dowolnym korzystaniem przez niego ze swobody testowania i rozporządzania jeszcze za życia swoim majątkiem w drodze darowizn. Zachowek może zostać pokryty przez powołanie do dziedziczenia (ustawowe lub testamentowe), zapis windykacyjny albo darowiznę a w wypadku, gdy uprawniony do zachowku nie otrzymał zachowku w takiej postaci, może on żądać od spadkobierców (a w pewnych sytuacjach także od zapisobierców windykacyjnych i obdarowanych) świadczenia pieniężnego służącego uzupełnieniu zachowku (roszczenie o zachowek).  Zachowek zabezpiecza interesy osób najbliższych pominiętych przez spadkodawcę w testamencie.


 Tagi: akt notarialnyspadek,  Notariusz Krakówumowa darowiznysprzedaż nieruchomości, negocjowanie stawekdokumenty u notariuszaumowa dożywocia


 
Partnerzy i klienci